XXXII EDICIÓN PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÀ 'FELIPE RAMIS' 2018

BASES XXXII EDICIÓN PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÀ 'FELIPE RAMIS' 2018

Descarregar les bases

1. Podran optar a aquest premi tots els autors/es majors de 18 anys, amb obres escrites en valencià amb ordinador, amb un màxim de 8 fulls amb format DIN-A4 per una sola cara, font de lletra “Times New Roman” o similar, cos 12,  interlineat mínim de 1,5 i marges de 2 cm.
 
 
2. Les obres han de ser originals i inèdites. No seran considerades traduccions o adaptacions d’altres obres. Queden excloses aquelles obres que hagen resultat premiades en qualsevol altre certamen.
 
 
3. Les obres hauran de presentar-se per triplicat, acompanyades d’una plica, que contindrà el títol de l’obra i les dades personals i de contacte de l’autor/a. Els participants podran presentar un màxim de 3 obres.
 
 
4. L’admissió d’obres finalitza el 20 de juliol de 2018. Els treballs s’hauran de remetre al Departament de Cultura de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, C/ Major, 14, fent constar en el sobre “XXXII Edició del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis”. També poden presentar-se mitjançant correu electrònic a l’adreça certamenes.cultura@villajoyosa.com. Per a fer-ho per aquest mitjà, hauran d’enviar-se tants arxius adjunts com obres es presenten, més un altre arxiu amb les dades personals i de contacte de l’autor/a.
 
 
5. El guanyador/a garanteix que els drets de publicació de l’obra presentada no estan compromesos de cap manera. Així mateix, es compromet a cedir en exclusiva, a l’Ajuntament i/o editorial que s’acorde, els drets de reproducció i distribució de l’obra, i a no comunicar públicament el contingut d’aquesta mentre no es produïsca la distribució de l’edició, pel mitjà que l’Ajuntament considere oportú en un període de dos anys.
 
 
6. La dotació del premi és de 2.000 euros. A criteri del jurat, es podrà concedir un únic guardó per aquesta quantitat, o bé dividir-la en un primer premi de 1.700 euros i un accèssit de 300 euros, o bé declarar desert l’un o l’altre, o tots dos, si s’estima que no es donen les condicions de qualitat suficients.
 
 
7. El jurat, la composició del qual es donarà a conèixer oportunament, emetrà el veredicte el mes de setembre de 2018. La decisió del jurat serà inapel•lable.
 
 
8. El veredicte del jurat es donarà a conèixer directament als guanyadors/es, com també als mitjans de comunicació.
 
 
9. L’Ajuntament de la Vila Joiosa no mantindrà correspondència amb els participants ni tornarà els originals, i destruirà aquells que no resulten premiats.
 
 
10. La presentació d’una obra en aquest concurs suposa l’acceptació de les seues bases i la conformitat absoluta amb la decisió del jurat.
 
La Vila Joiosa, maig 2018