Actualidad:


Proceso de preinscripción y matrícula para el curso académico 2015-2016 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.


  

 

DETALL DE PROCEDIMENTS

Procés de preinscripció i matrícula per al curs acadèmic 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
 
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procés de preinscripció i matrícula per al curs acadèmic 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes.

  Els ciutadans podran preinscriure's, si reunixen els requisits que apareixen en la Resolució de 5 de juny de 2015, en cada un dels següents cursos o prova de nivell:

  1. Primer curs del nivell A2.

  2. Segon curs del nivell A2.

  3. Primer curs del nivell B1.

  4. Segon curs del nivell B1.

  5. Primer curs del nivell B2.

  6. Segon curs del nivell B2.

  7. Curs nivell C1

  8. Curs nivell C2

  9. Prova de nivell.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1. És requisit imprescindible tindre setze anys complits l'any natural en què comencen els estudis. Així mateix, podran accedir-hi els majors de catorze anys per a seguir les ensenyances d'un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l'Educació Secundària Obligatòria.

  2. El títol de Batxiller habilitarà per a accedir als ensenyaments d'idiomes de nivell B1 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat; així mateix, podrà accedir al nivell B1 de valencià, l'alumnat que, a l'haver superat en els seus estudis de Batxillerat la matèria comuna "Valencià: llengua i literatura I" (1r) i "Valencià: llengua i literatura II" (2n), dispose del títol de Batxillerat.
  L'alumnat que va finalitzar els estudis de Batxillerat, havent cursat anglés, francés, alemany o italià com a primera llengua estrangera, podrà matricular-se en el segon curs de nivell A2, a petició de l'interessat i sempre que existiren vacants en este nivell). 

  3. El certificat del nivell A2 de l'idioma corresponent obtingut després de la superació de la prova homologada, habilitarà per a accedir al primer curs de nivell B1 del dit idioma.

  4. L'alumnat que haja superat la prova dels nivells d'A2 i B1 en el Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID) tindrà accés al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament

  5. Amb els graus elemental i mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) es podrà accedir al primer curs de nivell B2 i al nivell C2 del dit idioma, respectivament.

  6. El Diploma d'Espanyol per a Estranger (DELE) dels nivells A2, B1 i B2 permet accedir al primer curs de nivell B1, B2 i C1 del dit idioma, respectivament.

  REQUERIRÀ PREINSCRIPCIÓ:

  1. L'alumnat de nou ingrés. 
  2. L'alumnat, que sense estar matriculat en el curs acadèmic anterior en les escoles oficials d'idiomes, ha superat la prova de certificació de qualsevol nivell i desitge continuar els seus estudis.
  3. L'alumnat que va renunciar a la seua matrícula amb anterioritat a la finalització del mes de gener sense presentar cap justificació, tal com disposa l'article 9.1 de l'Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
  4. L'alumnat que ha cursat el programa That's English! durant el curs anterior i desitge incorporar-se a la modalitat presencial, excepte aquells que han aprovat el mòdul 4 i 8 del Pla 11 o 9 del Pla 08 i han superat la prova de certificació dels nivells A2 i B1.
  5. L'alumnat matriculat en el curs anterior que, havent superat la prova de certificació de nivell B2, desitge continuar els seus estudis al nivell C1. 
  6. L'alumnat matriculat el curs anterior que, havent superat la prova de certificació de nivell C1, desitge continuar els seus estudis al nivell C2. 
  7 L'alumnat que, estant matriculat el curs anterior, desitge començar els seus estudis en un nou idioma.
  8. L'alumnat que, sense estar matriculat el curs anterior, desitge continuar els seus estudis en un determinat idioma.
  9. L'alumnat que desitge realitzar la prova de nivell, segons el que indica l'apartat quint de la present resolució.
  10. L'alumnat que desitge actualitzar els seus coneixements d'un idioma, podrà matricular-se d'un curs ja superat en el període de vacants, aplicant les taxes previstes en la normativa vigent per al dit nivell. Esta modalitat de matrícula no tindrà efectes acadèmics, i és incompatible amb una altra matrícula oficial del mateix idioma. Si este alumnat desitja continuar els seus estudis (amb efectes acadèmics) el curs següent, haurà de realitzar preinscripció.

  NO REQUERIRÀ PREINSCRIPCIÓ

  1. L'alumnat matriculat en els primers cursos dels nivells A2, B1 i B2, en el curs 2014-2015, que promocionen als segons cursos del nivell corresponent.
  2. L'alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell A2, B1, tant si l'ha superat com si no.
  3. L'alumnat que, matriculat en el curs 2014-2015 en el nivell A2, en alguna escola oficial d'idiomes i haja superat la prova homologada en el seu respectiu centre d'Educació Secundària o Formació Professional.
  4. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l'escola oficial d'idiomes, que per a realitzar la prova de certificació va presentar la renúncia condicionada a la seua matrícula oficial.
  5. L'alumnat matriculat, en el curs anterior, en les ensenyances de l'escola oficial d'idiomes en els cursos segon d'A2, segon de B1, segon de B2, C1 i C2 que, sense haver renunciat ni haver perdut l'escolaritat, no es va inscriure en la seua corresponent prova de certificació. 
  6. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That's English! que haja superat el mòdul 4 i 8 del Pla 11 o 9 del Pla 08 i la prova de certificació de nivell A2 i B1, respectivament, i desitge continuar els seus estudis en la modalitat presencial.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2015

  El pagament de la matrícula es podrà realitzar a través d'Internet o per banc; en ambdós casos caldrà portar el justificant del pagament a l'escola oficial d'idiomes on s'ha realitzat la matrícula.

  IMPORTANT: NO es realitzarà el pagament fins que estiga acceptada la matrícula.

  Se seguirà el que disposa la normativa vigent:

  Matrícula (per idioma i curs) .............................67,28 euros
  Repetició d'un curs (per idioma) ................... ..80,71 euros
  Prova de nivell o VIA .......................................31,89 euros
  Matrícula curs intensiu (per idioma i curs) .... ...52,66 euros
  Curs formatiu/actualització de 120 hores ....... 66,60 euros
  Curs formatiu/actualització de 60 hores ......... 33,30 euros
  Curs especialitzat en el nivell C1 i C2 ............... 94,18 euros
  Obertura d'expedient .....................................25,50 euros
  Expedició o renovació de targeta d'identitat.. . .2,22 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PREINSCRIPCIÓ
  - La preinscripció es realitzarà telemàticament.
  - La fase de preinscripció serà: la fase de preinscripció estarà disponible en la pàgina web de la secció d'idiomes de la direcció general amb competències en ensenyaments d'idiomes de règim especial des de les 09.00 hores del dia 25 de juny de 2015 fins a les 15.00 hores del dia 15 de juliol de 2015, ambdós inclosos.
  - Només es podrà presentar una sol·licitud per idioma i escola.

  ATENCIÓ: quedaran anul·lades les sol·licituds en els casos següents:
  - Sol·licituds per a ambdós cursos.
  - Sol·licituds para més d'una escola oficial d'idiomes i/o aularis.
  - Sol·licituds per a un curs i prova de nivell simultàniament d'un mateix idioma.

  PER A LA MATRÍCULA
  - Al llarg del mes de juny i juliol, segons el calendari que determine cada escola oficial d'idiomes, es matricularà l'alumnat que no requerix preinscripció.
  - En el mes de setembre, segons el calendari i el procediment que determine cada escola oficial d'idiomes, es matricularà l'alumnat que tampoc requerix preinscripció.
  - En el mes de setembre també es matricularà l'alumnat que requerix preinscripció, segons l'orde resultant del sorteig.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La preincripció no requerix cap tipus de documentació.

  La documentació necessària per a la matrícula haurà de presentar-se en l'escola oficial d'idiomes en què haja realitzat la preinscripció i li haja sigut admesa.

  Per internet

  http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PREINSCRIPCIÓ

  Per a la preinscripció no es requerix documentació i es realitzarà via telemàtica per a totes les escoles oficials d'idiomes i aules adscrites o aularis.

  DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

  1. Imprés de sol·licitud.

  2. En el cas de sol·licitants majors de 14 anys, presentaran certificat del centre docent on cursen actualment els seus estudis, en el qual s'acredite el curs que realitza i l'idioma o idiomes que estudia.

  3. En el cas de sol·licitants que disposen del títol de Batxiller, presentaran certificació acadèmica en què conste la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat i que es disposa o s'està en tràmit de l'obtenció del títol de batxiller.

  4. En el cas de sol·licitants que disposen del títol de Batxillerat i desitgen accedir als estudis d'idiomes de primer curs nivell B1 de Valencià, presentaran una certificació acadèmica en què conste la superació en els seus estudis de Batxillerat de la matèria comuna "Valencià: Llengua i Literatura I" (1r) i "Valencià: Llengua i Literatura II" (2n). 

  5. En el cas de sol·licitants que disposen del certificat d'Elemental o del Mitjà de la JQCV, presentaran el certificat corresponent.

  6. En el cas de sol·licitants que disposen del certificat acreditatiu de CUID-UNED, presentaran el certificat corresponent.

  7. En el cas de sol·licitants que disposen del Diploma d'Espanyol per a Estrangers, presentaran el certificat acreditatiu.

  8. En el cas de famílies nombroses, es presentarà fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.

  9. En el cas de famílies víctimes del terrorisme o violència de gènere, han d'aportar en la matrícula certificat oficial emés per l'administració competent.

  10. En el cas de sol·licitants que hagen superat la prova homologada, presentaran un certificat acadèmic en què conste la superació de la mencionada prova.

  11. En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, presentarà un certificat oficial acreditatiu expedit per l'administració competent, i cursarà una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions que necessita durant el curs, i per a les corresponents avaluacions, per a poder cursar les ensenyances objecte d'esta resolució en condicions d'igualtat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm

  Inici
 • Informació complementària

  1. Amb caràcter general, els ciutadans de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar la seua escolarització obligatòria.

  2. La matriculació en els ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'oferixen en les escoles oficials d'idiomes no pressuposa la inscripció per a la realització de la prova de certificació. Esta última haurà de realitzar-se en els termes que disposa l'article 3 de l'Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. És responsabilitat de l'alumnat interessat inscriure's en la prova de certificació en els períodes establits per a això.

  3. Conformement amb l'article 3, apartat 5, de l'Orde de 31 de gener 2008, per la qual es regula l'avaluació i promoció de les ensenyances de règim especial a la Comunitat, el currículum es podrà organitzar en mòduls diferenciats de les competències orals i competències escrites.

  4. L'alumnat que es matricule en algun curs autoritzat per la conselleria amb competències en planificació escolar i que s'organitze per destreses, podrà obtindre una acreditació acadèmica de la o les competències superades que formarà part del seu expedient acadèmic, i que, en cap cas, no l'eximix de superar totes i cada una de les destreses de què consta la prova de certificació del nivell corresponent per a poder promocionar al curs següent.

  5. Tota l'oferta formativa de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat haurà de ser autoritzada per la conselleria amb competències en matèria d'educació, sent pública la duració en hores, requisits d'accés per a cada un dels cursos i taxa corresponent, segons la normativa vigent.

  L'orde de matriculació serà el següent:

  Al llarg del mes de JUNY-JULIOL, segons el calendari que determine cada escola oficial d'idiomes, es matricularà:

  1. L'alumnat matriculat en els primers cursos dels diferents nivells del MCER, en el curs 2014-2015, que promocionen als segons cursos del nivell corresponent.

  2. L'alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell A2, B1, tant si l'ha superat com si no:
  - Els qui l'hagen superat, es podran matricular en el primer curs del nivell següent. 
  - Qui no l'haja superat, podrà repetir curs sempre que no hagen esgotat el nombre de convocatòries establides per nivell; en cas contrari, podran matricular-se en el període de vacants si n'hi ha.

  3. L'alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell B2, C1 i C2 i que no l'haja superada, podrà repetir curs sempre que no haja esgotat el nombre de convocatòries establides per nivell.

  4. L'alumnat que, matriculat en el curs 2014-2015 en el nivell A2 en alguna escola oficial d'idiomes, i haja superat la prova homologada en el seu respectiu centre d'Educació Secundària o Formació Professional, es matricularà en el primer curs de nivell B1.

  5. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l'escola oficial d'idiomes, que per a realitzar la prova de certificació va presentar la renúncia condicionada a la seua matrícula oficial i ha superat la prova, es matricularà en el 1r curs del nivell següent. En cas de no haver superat la dita prova, es matricularà després de la convocatòria extraordinària de setembre.

  6. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l'escola oficial d'idiomes en els cursos finals de cada nivell que, sense haver renunciat ni haver perdut l'escolaritat, no es va inscriure en la seua corresponent prova de certificació. Este alumnat es matricularà com a repetidor del curs en què estiga matriculat.

  7. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That's English! que haja superat el mòdul 4 i la prova de certificació de nivell A2, es matricularà en el primer curs de nivell B1 en la modalitat presencial, en la mateixa escola. L'alumnat que vol continuar en el programa That's English, es matricularà al setembre.

  8. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That's English! que haja superat el mòdul 8 del Pla 11 o 9 del Pla 08 i la prova de certificació de nivell B1, es matricularà en el primer curs de nivell B2 en la modalitat presencial, en la mateixa escola. L'alumnat que vol continuar en el programa That's English, es matricularà al setembre.

  En el mes de SETEMBRE, segons el calendari que determine cada escola oficial d'idiomes, es matricularà:

  1 Després dels exàmens extraordinaris de setembre, l'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de 1r de nivell A2, 1r de nivell B1, 1r de nivell B2, es matricularà en el curs a què accedix, o en el curs que repetix, com a resultat dels dits exàmens. De la mateixa manera, l'alumnat que va realitzar la renúncia condicionada per a presentar-se a la prova de certificació i no la va superar, també es matricularà en el mateix mes.

  2. L'alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l'escola oficial d'idiomes en la qual li va ser acceptada la renúncia a la matrícula oficial per causa degudament justificada, tal com establix l'article 9.2 de l'Orde de 31 de gener de 2008. 

  3. L'alumnat matriculat l'any anterior en les ensenyances d'una altra escola oficial d'idiomes que sol·licite trasllat d'expedient. Este alumnat haurà d'acreditar en el moment de formalitzar la seua matrícula la seua situació acadèmica, per mitjà d'un certificat acadèmic de notes, expedit per l'escola oficial d'idiomes de procedència. En cas de detectar-se duplicitat en dos escoles oficials d'idiomes es procedirà a l'anul·lació d'ambdós matrícules.

  Finalment, es matricularà al setembre de 2015 l'alumnat amb preinscripció: l'alumnat amb preinscripció (punt 1 de l'apartat segon), segons l'orde resultant del sorteig corresponent, en els idiomes i nivells que corresponga.

  Una vegada determinades les vacants existents, es procedirà a la seua adjudicació fins a l'esgotament de les places escolars disponibles. Durant este període d'adjudicació de vacants es podran matricular els qui van perdre l'escolaritat o els qui van esgotar les seues convocatòries presencials.

  Finalment, i si no s'han cobert la totalitat de les places vacants estipulades en el punt anterior, l'alumnat que desitge actualitzar els seus coneixements d'un idioma, segons el que s'ha estipulat en l'apartat segon, punt 1.10, de la present resolució.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi (DOCV 5605, de 24/09/07).
  - Decret 119/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5851, de 17/09/08).
  - Decret 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, per la qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià.
  - Orde 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5706, de 19/02/08).
  - Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (DOCV 7118, de 25/09/13).
  - Resolució de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. (DOCV 7544, de 10/06/15).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 5 de juny 2015.

 

 

Publicada el 25 de Junio de 2015

Fuente: Fuente propia

Para más información: Visita la página

Descargar en pdf

« volver