Actualidad:


Inscripció per a la realització de la prova d'accés tant a primer curs com a cursos diferents del primer de les ensenyances professionals de Música i Dansa als conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valen


  

 

Inscripció per a la realització de la prova d'accés tant a primer curs com a cursos diferents del primer de les ensenyances professionals de Música i Dansa als conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.
Què es pot sol·licitar?Qui pot sol·licitar-ho?TaxesQuan s'ha de sol·licitar?On s'ha d'anar?Què s'ha de presentar?Com sol·licitar-ho?Informació complementàriaFonts jurídiques i/o documentals
 Tramitar telemàticament   Versió reduïda Versió reduïda  Enviar a un amic Enviar a un amic Imprimir Imprimir
Què es pot sol·licitar?
Nom del tràmit
 
Inscripció per a la realització de la prova d'accés tant a primer curs com a cursos diferents del primer de les ensenyances professionals de Música i Dansa als conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.
 
Objecte del tràmit
 
Per a iniciar els estudis del primer curs de les ensenyances professionals de Música i Dansa, serà necessari superar una prova d'accés, d'acord amb l'article 49 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Per mitjà d'esta prova es valoraran la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament les ensenyances professionals.
 
Així mateix, podrà accedir-se a cada curs de les ensenyances professionals de Música i Dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals.
 
Inici
Qui pot sol·licitar-ho?
Requeriments
 
Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional. 
NOTES:
1. Els aspirants amb edats menors de la fixada amb caràcter ordinari per a iniciar les ensenyances professionals de música i dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció general competent en matèria de ensenyances de règim especial.
2. Els aspirants amb edats superiors a la fixada amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, de les ensenyances professionals de Música i Dansa.
 
Inici
Taxes
Taxes 2015:
 
Proves d'accés música (9665): 55,70 euros per cada especialitat i curs a què s'opte.
Proves d'accés dansa (9668): 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s'opte.
 
Pagament per mitjà de model 046, que es podrà generar en línia a través de la pàgina web oficial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, o que podrà ser facilitada pel centre.
 
Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes
 
http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion
 
Inici
Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació
 
1. La primera convocatòria anual de les proves d'accés a ensenyances professionals de Música i Dansa, tant a primer curs com a un curs diferent del primer, es regirà segons el calendari següent:
- Inscripció: a partir de les 9:00 h del dia 15 de maig fins a les 15:00 h del dia 29 de maig.
- Entrega de la sol·licitud i documentació al centre: des de l'endemà del dia d'inici del termini d'inscripció fins al dia 3 de juny.
 
2. La segona convocatòria anual tindrà el calendari següent:
- Inscripció: a partir de les 9:00 h del dia 1 de juliol fins a les 15:00 h del dia 15 de juliol.
- Entrega de la sol·licitud i documentació al centre: des de l'endemà del dia d'inici del termini d'inscripció fins al dia 21 de juliol.
 
* Consulteu en els mitjans de difusió dels centres l'horari establit per a la recepció de la documentació.
 
Inici
On s'ha d'anar?
Presencial
 
La sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés es farà telemàticament. 
 
Una vegada omplida, haurà d'IMPRIMIR-LA per a presentar-la de manera presencial en la secretaria del conservatori d'Ensenyances Professionals de Música o Dansa en què es vullga realitzar la prova.
 
Inici
Què s'ha de presentar?
a) La sol·licitud d'inscripció impresa.
 
b) Comprovant d'haver efectuat l'ingrés bancari per l'import de la taxa corresponent als drets d'examen, en el cas de conservatoris de titularitat de la Generalitat.
 
c) En el cas d'alumnat menor de dotze anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria de ensenyances de règim especial per a l'accés a les ensenyances.
 
d) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent. La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Este òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes, les sol·licituds es podran considerar desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra els dits actes administratius, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.
 
Inici
Com sol·licitar-ho?
Passos
 
1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica.
 
2. Presentació de la sol·licitud d'inscripció, així com la documentació adjunta requerida, en la secretaria del centre triat per a realitzar la prova d'accés.
 
3. Els conservatoris que impartisquen ensenyances professionals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en estes proves la informació i l'orientació necessàries per a la seua realització i comprovaran que les sol·licituds estan degudament omplides i que s'hi adjunten els documents acreditatius necessaris.
 
Recursos que procedixen contra la resolució
 
Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'establix en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 
Inici
Informació complementària
Els aspirants que desitgen realitzar la prova d'accés a ensenyances profesionalies de Música o Dansa en conservatoris que no siguen de titularitat pública de la Generalitat Valenciana o en centres autoritzats, efectuaran la inscripció d'acord amb el que establisca la normativa vigent.
 
Inici
Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
 
- Decret 156/2007 , de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606 de 25/09/07). 
- Decret 158/2007 , de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606 de 25/09/07). 
- Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11). 
- Orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementaels i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15). 
- Resolució de 13 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial , per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
 
Llistat de normativa
 
Vegeu el Decret 156/2007, de 21 de setembre.
 
Vegeu el Decret 158/2007, de 21 de setembre.
 
Vegeu l'Orde 28/2011, de 10 de maig.
 
Vegeu l'Orde 49/2015, de 14 de maig
 
Vegeu la Resolució de 13 de maig de 2015
 
Inici
 

 

Publicada el 02 de Julio de 2015

Fuente: otros

Para más información: Visita la página

Descargar en pdf

« volver