Actualidad:


Pruebas de acceso de carácter específico para cursar las enseñanzas deportivas de grado medio de Fútbol y las enseñanzas deportivas de grado medio de Vela en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo E


  

 

 

Proves d'accés de caràcter específic per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016
 
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves d'accés de caràcter específic per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

  Objecte del tràmit

  Es convoquen proves de caràcter específic per a l'accés al cicle inicial de grau mitjà de les ensenyances esportives de Futbol i per a l'accés al cicle inicial de grau mitjà de les ensenyances esportives de Vela que figuren en l'annex I d'esta resolució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Per a accedir al cicle inicial de les ensenyances de grau mitjà serà necessari tindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2015 

  Model: 9773 - Taxa per Ensenyances de règim especial ensenyances esportives: 26,53 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Període d'inscripció: 
  - del 6 al 10 de juliol de 2015 , els dos inclosos.
  - del 2 al 7 de setembre de 2015, els dos inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i documentació requerida s'entregarà en: 

  Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste 
  Carretera de Madrid, s/n. Cheste 
  València

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Model corresponent que s'adjunta com a annex I-A degudament omplit, acompanyat de la documentació següent:

  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, 

  - Fotocòpia compulsada del requisit acadèmic

  - Certificat mèdic oficial, 

  - El model 046 de l'abonament de la taxa corresponent

  Impresos associats

  [ANNEX I-A] INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CARÀCTER ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS A LES ENSENYANCES ESPORTIVES

  [ANNEX I-B] CERTIFICAT ACREDITATIU DE SUPERACIÓ DE LA PROVA DE CARÀCTER ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS AL CICLE INICIAL DEL GRAU MITJÀ DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES EN L'ESPECIALITAT DE

  [ANNEX I-C] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA DE CARÀCTER ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS AL CICLE INICIAL DEL GRAU MITJÀ DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES EN L'ESPECIALITAT DE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Publicació llista provisional d'admesos: 8 de setembre de 2015 en els taulers d'informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste. 

  2. Termini de reclamació a llista provisional: del 9 a l'11 de setembre de 2015, els dos inclosos. 

  3. Publicació llista definitiva d'admesos: 14 de setembre de 2015, en els taulers d'informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, de la conselleria competent en matèria esportiva, i de les tres direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport (Alicante, Castelló i Valencia).

  4. Data d'inici de la prova de futbol: dissabte, 19 de setembre de 2015, a les huit i trenta hores. 

  5. Data d'inici de la prova de vela: dissabte, 19 de setembre de 2015, a les quinze hores i diumenge 20 de setembre de 2015, a les quinze hores. 

  6. Lloc de realització de la prova de futbol: Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste (Carretera Valencia-Madrid, s/n. Cheste. 

  7. Lloc de realització de la prova de vela: Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (Marina Reial Joan Carles I - Dàrsena Nord) de València. 

  8. Els resultats seran publicats el dia 21 de setembre de 2014 en els taulers d'informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, de la conselleria competent, i de les tres direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport (Alicante, Castelló i Valencia). 
  9. Els aspirants podran presentar, sobre les qualificacions obtingudes, les reclamacions que consideren oportunes. Per a això hauran de seguir el procediment establit l'Orde 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga (DOCV 28.12.2011). 

  10. El president del tribunal remetrà a la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València un informe sobre les reclamacions presentades, així com del resultat de les mateixes i de les observacions que pogueren ser rellevants per a futures actuacions.

  Inici
 • Informació complementària

  * PROVES

  Primera part. Comú per a l'accés a les ensenyances de futbol.
  - Objectiu. Valoració de la condició física.
  -Contingut:
  a) Velocitat de translació. Recórrer una distància de 50 metres, en terreny pla, de sòl ferm regular i de traçat recte, en un temps inferior a 8 segons els hòmens, i 8,5 segons les dones.
  b) Resistència orgànica. Recórrer una distància de 2.000 metres en terreny llis, pla, de sòl ferm regular, en un temps inferior a 10 minuts els hòmens, i 12 minuts les dones.
  c) Potència dels principals músculs extensors de les extremitats inferiors. Realitzar un bot vertical de com a mínim 45 cm els hòmens,
  i 35 cm les dones.
  d) Flexibilitat global del tronc i extremitats inferiors. Descalç i amb els peus situats sobre un flexòmetre, flexionar el cos cap avant, sense impuls i portar els braços simultàniament tan arrere com siga possible, passant-los per entre les cames, per a aconseguir almenys 30 cm els hòmens, i 35 cm les dones.
  e) Potència muscular general i les seues condicions d'aplicació en les palanques òssies. De peu i parat; amb les dos mans, llançar cap avant un baló medicinal, per a aconseguir una distància superior a 6 metres. El pes del baló medicinal serà de 5 kg per als hòmens i 3 kg per a les dones.
  - Avaluació. Es considerarà superada la primera part de la prova quan l'aspirant l'haja completat en la seua totalitat i en les condicions establides per a cada cas.

  Segona part, específica per a l'acc això a les ensenyances de futbol.
  - Objectiu. Valorar les destreses específiques.
  - Contingut. L'aspirant haurà de completar un circuit tècnic que es realitzarà en un camp de futbol de mesures reglamentàries, utilitzarà balons reglamentaris de l'especialitat i que inclourà, seguint el mateix orde, els exercicis que s'indiquen en este apartat. Els exercicis s'efectuaran o iniciaran, segons el cas, en el lloc que s'especifica en el gràfic (1):
  a) Un passe llarg.
  b) «Conducció del baló» amb el peu, en carrera en línia recta.
  c) «Conducció del baló» amb el peu, en carrera en zig-zag salvant 4 obstacles separats 2 m'un d'un altre.
  d) Efectuar tir a porta des de fora de l'àrea.
  e) Recollir el baló del fons de la porteria i realitzar una «conducció elevada del baló» (habilitat dinàmica) fins al vèrtex de l'àrea.
  f) Realitzar un tir de precisió a una porteria xicoteta (2 m x 1 m), situada sobre la línia de banda.
  g) Efectuar el «control del baló» que passa un company, per a realitzar una «paret» (1-2) seguida d'una «conducció del baló» amb el peu, amb canvi de direcció.
  h) Impulsar el baló per a passar-lo per davall d'una tanca de 50 cm d'altura i botar sobre ella. A continuació i sense detindre's, impulsar amb el peu el baló per a passar-lo per damunt d'una altra tanca de 50 cm d'altura distanciada 5 m de l'anterior, i passar per sota d'esta.
  i) Tres llançaments a porta des de fora de l'àrea.
  - Avaluació.
  a) Cada avaluador haurà de valorar el conjunt dels exercicis d'1 a 10 punts.

  Prova RAE-VEVE101, de caràcter específic per a l'accés a les ensenyances de cicle inicial de grau mitjà en vela amb aparell fix i aparell lliure La prova especifica serà la determinada en l'annex 8 del Reial Decret 935/2010, de 23 de juliol, pel qual s'establixen els títols de Tècnic Esportiu en Vela amb Aparell Fix i Tècnic Esportiu en Vela amb Aparell Lliure, i se'n fixen les ensenyances mínimes i els requisits d'accés.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'establixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s'aproven les corresponents ensenyances mínimes i es regulen les proves i els requisits d'accés a estes ensenyances (BOE núm. 76, de 29.03.2000). 
  - Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances esportives de règim especial (BOE núm. 268, de 08.11.2007). 
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03.09.2012). 
  - Resolució de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial , per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016(DOCV núm. 7552 de 19.06.2015).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 8 de juny de 2015

  Inici

 •  

 

 

Publicada el 07 de Julio de 2015

Fuente: otros

Para más información: Visita la página

Descargar en pdf

« volver