Actualidad:


Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat per al curs 2016-2017


  

 

Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat per al curs 2016-2017
 
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat per al curs 2016-2017

  Objecte del tràmit

  Que el col·lectiu de jóvens no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació i que siguen majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar desempleats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Jóvens que van abandonar de forma prematura els estudis o qualssevol altres de caràcter semblant.

  Requeriments

  - Tindre entre 17 i 29 anys (o menys de 30 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent) i no haver completat els estudis obligatoris.

  - Trobar-se actualment desescolaritzat o desescolaritzada i sense ocupació.

  - Estar inscrit o inscrita en el registre del Sistema de Garantia Juvenil. Per a això, s'han de complir al seu torn, els requisits següents:
  · No haver treballat ni rebut accions formatives i/o educatives en els terminis següents:
  · No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  · No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  · No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  - Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en vigor que habilite per a treballar.

  - Estar empadronat o empadronada en qualsevol localitat del territori nacional.

  - Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa.

  - Així mateix, podran beneficiar-se de les accions els jóvens majors de 25 anys i menors de 30, que complisquen amb els requisits arreplegats en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, fins que la seua taxa de desocupació se situe per sota del 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Comptarà amb un únic procediment que s'organitzarà en les fases que s'indiquen en l'apartat "Com es tramita?"

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a este efecte per la conselleria competent en matèria d'educació, fent entrega d'una còpia firmada de la dita sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció junt amb la documentació assenyalada.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADMISSIÓ:
  Amb la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:
  - Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant: s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant.
  - Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a donar-se d'alta se seguirà el procediment indicat en l'annex III de la present resolució. Els centres integrats públics de Formació Professional (FP) en els quals s'oferisquen cicles formatius de FP bàsica segona oportunitat facilitaran la informació necessària per a l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.

  MATRÍCULA:
  Per a la formalització de la matrícula l'alumnat admés, tant els espanyols com els estrangers residents, caldrà presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació a què es referix l'article 53 de l'Orde 14/2013 de 4 d'abril, que és la següent:
  a) El llibre de família o, a falta d'això, una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Esta documentació haurà d'acreditar que l'alumne complix els requisits d'edat establits en els articles 12, 16 i 22 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació. A este efecte es comprovarà que l'alumne complix o complirà el requisit de l'edat exigida, abans que finalitze l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic a què pretén accedir.
  b) Quan es tracte d'alumnes procedents d'un altre centre presentaran la certificació de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. La documentació aportada haurà d'acreditar que l'alumne complix els requisits acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs a què pretén accedir. Esta certificació s'ajustarà al model vigent i, en ella constaran els estudis que realitza o ha realitzat l'alumne en eixe any acadèmic.
  c) El document sanitari obligatori per a inici d'etapa educativa establit per la conselleria competent en matèria de sanitat. Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne/a.
  A més, es presentarà la documentació següent:
  1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant.
  S'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant (inclòs en sol·licitud admissió).
  2. Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil (inclòs en sol·licitud admissió).
  3. En el moment d'efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l'inici del curs escolar, l'alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l'informe de salut de l'escolar publicat per Orde de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat (DOCV 4218, 27.03.2002). Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne/a, sense perjuí del lliure exercici professional.
  4. Acreditació de la discapacitat del sol·licitant: certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: 1 de setembre.
  2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i de la documentació corresponent en el centre que se sol·licite: de l'1 al 7 de setembre ambdós inclosos.
  3. Comprovació de duplicitats: 7 de setembre.
  3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 9 de setembre.
  4. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre: 9 i 12 de setembre.
  5. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 13 de setembre.
  6. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Sectorial de Formació Professional: 13 i 14 de setembre
  7. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins al 15 de setembre. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  8. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés: 14 i 15 de setembre.
  9. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió: el 16 de setembre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitació

  Prèviament a l'obertura del termini de presentació de sol·licituds d'admissió, s'habilitarà en l'apartat d'Admissió de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado) l'assistent telemàtic que permetrà generar la sol·licitud d'admissió. 

  Esta s'entregarà a continuació en el centre educatiu corresponent a la primera opció sol·licitada.

  Inici
 • Informació complementària

  * CENTRES I CICLES FORMATIUS AUTORITZATS:
  Consultar en la Guia de centres (http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/formacion-profesional/listados)

  * ALTA EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL
  Per a ser beneficiari de la garantia juvenil s'han de complir els requisits establits i estar donat d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.
  L'alta es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
  http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
  Es pot realitzar:
  1. Accés al registre amb DNI electrònic o certificat. La forma més senzilla i ràpida d'accedir al registre és a través de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'establisquen normativament i que s'habilitaran per a la seua utilització per part de les persones usuàries.
  2. Accés de forma assistida. En el cas que no es dispose de DNI electrònic o certificat digital la sol·licitud d'inscripció es pot realitzar amb l'ajuda de personal especialitzat a través de:
  - Oficina de les Cambres de Comerç, únicament presentant el DNI. En estes oficines es proporcionarà a l'interessat de forma gratuïta un certificat digital, que podrà utilitzar també per a futures gestions, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.
  - Centres i servicis de la Xarxa SIJ (Servicis d'Informació Juvenil) únicament presentant el DNI. En coordinació amb INJUVE en estes oficines es proporcionarà a l'interessat el codi d'activació per a l'accés al sistema a través d'usuari i contrasenya, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.
  3. Accés a través del Sistema Cl@ve. Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i firma electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les administracions públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i firma, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  4. Accés amb usuari i contrasenya. Els jóvens interessats a iniciar la inscripció telemàtica que no disposen d'identificació electrònica podran sol·licitar el seu usuari i contrasenya omplint un formulari i entregant-lo en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992. Després d'entregar l'imprés, l'interessat rebrà per correu electrònic la comunicació del seu codi d'activació que haurà d'introduir en l'enllaç «Activar usuari», situat en la pàgina d'accés al sistema per a obtindre la seua contrasenya.
  5. Altres formes d'accés. La inscripció s'ha de realitzar per via telemàtica en tots els casos amb l'excepció d'aquelles persones que es troben en risc d'exclusió social que compten amb el certificat que ho acredite i/o discapacitat reconeguda. Estes persones es podran inscriure per mitjà de la presentació d'un formulari, en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes i de les entitats establides en la llei reguladora del procediment administratiu comú, com són:
  - En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - En qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  Criteris de valoració

  * CRITERIS DE PRIORITAT
  La prioritat en l'admissió es resoldrà per mitjà del que establix la resolució de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, que determina la lletra per a fixar l'orde d'actuació dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any en curs.
  En el cas que a l'inici del procediment d'admissió no s'haguera publicat la dita resolució, serà aplicable la lletra M, establida per la Resolució de 8 de març de 2016 (DOCV 7740, 14.03.2016).

  * RESERVA DE PLACES
  Caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent.
  En el procediment d'admissió es reservarà un 5 per cent del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, i en cap cas la reserva serà inferior a una vacant.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (BOE núm. 295 de 10/12/2013).
  - Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252 de 17/10/2014).
  - Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 55 de 05/03/2014).
  - Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s'establixen set títols de Formació Professional bàsica del catàleg de títols de les ensenyances de Formació Professional (BOE núm. 130 de 29/05/2014).
  - Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la normativa bàsica estatal en matèria de cicles de Formació Professional bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7336 de 11/08/2014).
  - Decret 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen 20 currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7395 de 04/11/2014).
  - Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2016-2017. (DOCV núm. 7797 de 03/06/2016)
  - Resolució de 27 de juny de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es modifica parcialment la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris, en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2016-2017. (DOCV núm. 7820 de 04/07/2016)

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució d'1 de juny de 2016

  Veure Resolució de 27 de juny de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 •  

 

 

Publicada el 01 de Septiembre de 2016

Fuente: otros

Para más información: Visita la página

Descargar en pdf

« volver