La Vila bonificarà l'ICIO, l'IAE i la taxa d'expedició de documents per a fomentar la creació d'ocupació

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa va presentar ahir en la Comissió d'Hisenda tres propostes de modificació d'ordenances per a bonificar diverses taxes municipals. Aquesta proposta s'elevarà al Ple, que es realitzarà dijous que ve 17 de maig, i té com a objectiu la creació d'ocupació.

 

El regidor d'Hisenda va presentar la modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO) amb l'objectiu de bonificar, fins en un 95 %, les instal·lacions i construccions declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació.

 

La modificació contempla bonificar per implantació de nova activitat un 25 % de la taxa, un 50 % en cas que siga una activitat de tipus industrial, productiu o logístic. El text marca que es podrà bonificar el 50 % quan s'haja incrementat la mitjana de la plantilla de treballadors i se sumaran punts en cas que un 33 % d'aquesta plantilla provinga de col·lectius especialment desprotegits en matèria d'ocupació. Aquestes bonificacions podran acumular-se fins un màxim del 95 %.

 

Pel que fa a l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost d'activitats econòmiques, es proposa la bonificació per implantació de nova activitat del 50 % el primer any i del 25 % el segon. També es bonificarà per foment de l'ocupació fins un 50 % segons el percentatge d'augment de plantilla.

 

Finalment, en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius es proposa que gaudisquen d'exempció subjectiva aquelles persones que hagen obtingut el benefici judicial de pobresa. A més, s'estableix una exempció de taxa per expedició d'informe urbanístic per a aquelles sol·licituds per a la implantació de nova activitat econòmica.

 

«Fomentar la contractació i la implantació de negocis i indústria en la nostra ciutat és primordial, per això hem proposat aquests canvis en les ordenances, per a bonificar diferents taxes i així ajudar els emprenedors a portar endavant els seus projectes, ampliar plantilles etc.» ha comentat Joan Lloret, regidor d'Hisenda.

Notícia publicada el 11 de Maig de 2018