Ban d'Alcaldia sobre registre d'associacions

El termini de regularització de les associacions ja inscrites serà de 20 d'octubre de 2018 a 20 de gener de 2019

  

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS, alcalde president de l'Ajuntament de la Vila Joiosa,

FA SABER:

Que, de conformitat amb el que disposa l'article 236.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a fi d'actualitzar el Registre municipal d'associacions, i amb això donar més transparència i fomentar la participació de la ciutadania, durant un termini de 3 mesos les associacions ja inscrites hauran d'actualitzar la informació i aportar, en tot cas:

  • Pressupost i el programa anual d'activitats per al 2018

En el cas que no s'haguera aportat amb la inscripció inicial, o hi haguera alguna modificació:

  • Estatuts de l'associació
  • Certificat d'inscripció en el Registre general d'associacions i en altres registres
    públics
  • Relació de persones que ocupen els càrrecs directius
  • Acta en què s'aprova la inscripció en el Registre municipal
  • CIF
  • Domicili social
  • Certificat del nombre de socis

Les associacions inscrites que no complisquen amb aquest en el termini de 3 mesos, a comptar des de la publicació del ban, es donaran de baixa en el Registre municipal d'Associacions.

Així mateix, es recorda que, de conformitat amb la normativa vigent, les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les dades dins el mes següent en què es produïsca. El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any. L'incompliment d'aquestes obligacions donarà lloc a què l'Ajuntament puga donar de baixa l'associació en el Registre.

El que es comunica perquè es conega i es complisca.

Notícia publicada el 19 d’Octubre de 2018