Concurs per a l'adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc públic

  

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar dels mecanismes per a fer efectives les mesura dirigides a garantir el dret a un habitatge digne i assequible, entre les quals es troba l'increment i millora del parc públic d'habitatge.

 

Mesures necessàries per a aconseguir, progressivament i per tots els mitjans apropiatos, l’efectivitat plena del dret a l'habitatge.

 

El Pla Pluriennal de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d'Habitatge 2018-2020 preveu, entre altres línies d'actuació, l'ampliació del parc públic a través de la compra d'habitatges de tipologia plurifamiliar en el territori de la Comunitat Valenciana.

 

Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació plurianualizada per a l'adquisició d'habitatges per part de la Generalitat amb la finalitat d'incrementar el seu parc públic i disposar d'habitatges en règim de lloguer assequible.

 

Es convoca el concurs per a adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat de conformitat amb el plec de condicions aprovat.

 

Més informació: http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/concurs-per-a-l-adquisicio-d-habitatges-per-a-incrementar-el-parc-public

 

Notícia publicada el 26 d’Octubre de 2018