Dept:Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.05. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Data publicació: 18 d’Agost de 2018

Data vigència: 18 d’Agost de 2018


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.01 TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Data publicació: 20 de Gener de 2017

Data vigència: 21 de Gener de 2017


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.02 TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Data publicació: 05 de Febrer de 2014

Data vigència: 06 de Febrer de 2014


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.03 TAXA PER RECOLLIDA I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DEPÒSIT

Data publicació: 22 d’Abril de 2020

Data vigència: 22 d’Abril de 2020


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.04. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010