Dept:Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.5. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Data publicació: 18 d’Agost de 2018

Data vigència: 18 d’Agost de 2018


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.1 TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Data publicació: 20 de Gener de 2017

Data vigència: 21 de Gener de 2017


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.10 TAXA PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI MUNICIPAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.11 TAXA PER EXECUCIÓ OBRES EN DOMINI PÚBLIC

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.12 TAXA PER UTILITZACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010