Dept:Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.6 TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.7 TAXA PER ARREPLEGA DE BROSSA

Data publicació: 04 de Desembre de 2014

Data vigència: 01 de Gener de 2015


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.8 TAXA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.9 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART IV: Contribucions Especials

4.1 ORDENANÇA FISCAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Data publicació: 18 de Setembre de 1989