Dept:Serveis econòmics - PART V: Preus Pùblics

5.1 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC QUE S'EXIGIRÀ PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS, SEMINARIS, TALLERS, ACTIVITATS CULTURALS I DALTRES DE SIMILARS, IMPARTITS O ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Data publicació: 18 de Desembre de 2003


Serveis econòmics - PART V: Preus Pùblics

5.2 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS I ALTRES MITJANS DE DIFUSIÓ CULTURAL, TURÍSTICA O ANÀLEGS PRODUÏTS I DISTRIBUÏTS PER L'AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Data publicació: 18 de Desembre de 2003


Serveis econòmics - PART V: Preus Pùblics

5.3 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L'AUDITORI MUNICIPAL

Data publicació: 15 de Novembre de 2007


Serveis econòmics - PART V: Preus Pùblics

5.4. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

Data publicació: 19 de Febrer de 2009

Data vigència: 19 de Febrer de 2009


Serveis econòmics - PART V: Preus Pùblics

5.5 ORNDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER VISITES AL MUSEU, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS, COL·LECCIONS MUSEÍSTIQUES I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS I ESDEVENIMENTS GESTIONATS PER VILAMUSEU

Data publicació: 20 de Desembre de 2016

Data vigència: 21 de Desembre de 2016