Ordenances

tornar imprimir

 

Ordenances

Comerç

Ocupació de via pública
Ordenanza para la ocupación de vía pública    
Ordenança per a actuar sobre l'estètica de la via pública    
Ordenança municipal de circulació    

 

Venta No Sedentaria
Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi de la Vila Joiosa    

 

Medi Ambient
Libro Verde    
Ordenança de camins rurals    

 

Platges
Aprovació definitiva ordenança municipal d'utilització de platges i cales de la Vila Joiosa.    

 

PART I: Ordenança General
1.1 ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES    

 

PART II: Impostos
2.1. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (BOP NÚM. 249, DE 30/12/15)    
2.2. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES    
2.3. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA    
2.4 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA    
2.5. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES    

 

PART III: Taxes
3.1 TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES     
3.2 TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS    
3.3 TAXA PER RECOLLIDA I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (DEROGADA EN EL BOP D'ALACANT NÚM. 60, DE 23/08/13)     
3.4. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER    
3.5 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS    
3.6 TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL    
3.7 TAXA PER ARREPLEGA DE BROSSA    
3.8 TAXA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM    
3.9 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS    
3.10 TAXA PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI MUNICIPAL    
3.11 TAXA PER EXECUCIÓ OBRES EN DOMINI PÚBLIC    
3.12 TAXA PER UTILITZACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS    
3.13 TAXA PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS EN LES PLATGES (Suprimida BOP D'ALACANT NÚM. 106, DE 5/06/12)     
3.14 TAXA PER OCUPACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT D'ABASTIMENTS    
3.15 TAXA PEL DEPÒSIT DE CADÀVERS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL    
3.16 TAXA PER L'AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR VEU PÚBLICA    
3.17 TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL DOMICILIÀRIA    
3.18 ORDENANÇA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN LES VIES PÚBLIQUES REGULADES (Derogada en el BOP ALICANTE NÚM. 60 DE 23/08/13)     
3.19 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS    
3.20 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES D'INTERÉS HISTÒRIC CULTURAL    
3.21 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE    
3.22 TAXA PER ABOCAMENTS EN L'ABOCADOR MUNICIPAL    
3.23 TAXA PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS DE PERSONAL    
3.24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS    
3.25 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA MUNICIPAL D'ARREPLEGA I ACOLLIMENT D'ANIMALS ABANDONATS (BOP NÚM. 249 DE 30/12/14)    
3.26 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB CAIXERS AUTOMÀTICS, AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA    
3.27 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM (Derogada en el BOP D'ALACANT NÚM. 189 DE 3/10/13)     
3.28 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES O PRESTADORES DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL (Anul·lada. BOP ALACANT NÚM. 110, DE 12/06/13)     

 

PART IV: Contribucions Especials
4.1 ORDENANÇA FISCAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS    

 

PART V: Preus Pùblics
5.1 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC QUE S'EXIGIRÀ PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS, SEMINARIS, TALLERS, ACTIVITATS CULTURALS I D’ALTRES DE SIMILARS, IMPARTITS O ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA    
5.2 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS I ALTRES MITJANS DE DIFUSIÓ CULTURAL, TURÍSTICA O ANÀLEGS PRODUÏTS I DISTRIBUÏTS PER L'AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA    
5.3 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L'AUDITORI MUNICIPAL    
5.4. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS    
5.5 ORNDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER VISITES AL MUSEU, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS, COL·LECCIONS MUSEÍSTIQUES I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS I ESDEVENIMENTS GESTIONATS PER VILAMUSEU    

 

PART VI: Prestacions Patrimonials de Carácter Pùblic
6.1 COMPENSACIÓ ECONÒMICA DEL CÀNON ECOLÒGIC    

 

PART VII: Index Fiscal de Carrers
7.1 ÍNDEX FISCAL DE CARRERS    

 

OAC
Ordenança d'Administració Electrònica BOP (3 d'octubre de 2011)    
Reglament d’organizació i funcionament de la OAC BOP (3 d'octubre de 2011)    

 

Secretaria
Ordenança municipal de denominació i numeració de carrers de la Vila Joiosa    
Reglament organització municipal (BOP 2 de maig 2017)    

 

Urbanisme
Ordenança cànon Bulevard comarcal    
Ordenança cànon ecològic    
Ordenança del cànon per a la millora del litoral    
Ordenança de presentació de documents    
Ordenança sobre supressió de barreres    
Ordenances fiscals Urbanisme    
Modificación de la ordenanza reguladora del contenido, organización y funcionamiento del libro registro municipal de solares y edificios a rehabilitar    
Ordenança reguladora del contingut, organització i funcionament del llibre del registre municipal de solars i edificis a rehabilitar    

 

Altra informació d’interés


C/ Major, 14 , CP 03570 Vila Joiosa(Alacant)
Telèfon: 966 851 001 | Fax: 966 853 540
Correu electrònic:alcaldia@villajoyosa.com