Any:

Ajuntament

Informe liquidació
Llistats resum
Decret liquidació

Parra-Conca

Informe liquidació
Decret liquidació

Asil Santa Marta

Informe liquidació
Decret liquidació

Estabilitat, Regla del Gasto i Sostenibilitat financiera

Informe

Dació de Compte al Ple

De les Liquidacions del Pressupost
De l’Informe sobre Estabilitat, Regla del Gasto i Sostenibilitat Financera