Horari de funcionament del Registre d’entrada

El nou horari de funcionament de Registre d’entrada a partir del 16 de setembre del 2017 fins el 15 de juny del 2018Per la present, li comunique que, amb data 13 de setembre de 2017, s'ha dictat el Decret núm. 2840, que es transcriu a continuació:

«Considerant que, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 de la Llei39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, cada administració pública publicarà els dies i l'horari en què hagen de romandre obertes les oficines que prestaran assistència per a la presentació electrònica de documents, per garantir el dret dels interessats a ser assistits en l'ús de mitjans electrònics.

Considerant el que disposa l'article 151.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització/funcionament i Règim jurídic de les entitats locals, el Registre General romandrà obert al públic durant les hores que determine la legislació de procediment administratiu comú.

Considerant que fins i tot l'Oficina de Registre General no és una oficina d'assistència per a la presentació electrònica de documents, es fa igualment necessària la publicació de l'horari d'atenció al públic per garantir l'assistència presencial del ciutadà.

En virtut d'això, vistos els preceptes d’aplicació general i pertinent, i, en especial els legals i reglamentaris que se citen en antecedents, per mitjà del present DISPOSE

PRIMER. Establir l'horari de funcionament de l'Oficina de Registre General des del 16 de setembre de 2017 fins al dia 15 de juny de 2018 (ambdós inclosos) de 8.30 a 14.00 h de dilluns a divendres, i de 16.00 a 19.00 h els dimarts i dijous.

SEGON. Publicar-ho en el Tauler d'edictes i en el web municipal perquè se’n prenga coneixement.»

Totes les imatges

Notícia publicada el 14 de Setembre de 2017