Categoria:

Dept:Declaració responsable - Festes

Declaració responsable per a instal·lació de carpes o elements semblants en domini públic de cara a la seua utilització durant les festes patronals


Altres - Educació

Documentació a adjuntar per a les sol·licituts d'admissió presentades fora de termini.


Activitats - Comerç

ESTABLIMENTS COMERCIALS DETALLISTES I ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVICIS EN ESTABLIMENTS PERMANENTS I SUPERFÍCIE MENOR 750 m2 (ACTIVITATS CONTINGUDES EN L’ANNEX DE LA LLEI) Llei 12/2012, de mesures urgents de lliberalització del comerç i determinats servicis


Activitats - Comerç

ESTABLIMENTS PÚBLICS (BARS, RESTAURANTS, CAFETERIES, ETC.. INCLOU INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÁTILS I/O DESMUNTABLES) . Llei 14/2010, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics


Sol·licituds - Comerç

Fulla de reclamacions