Dept:Sol·licituds - Comerç

Documents generals


Sol·licituds - Comerç

Fulla de reclamacions


Sol·licituds - Serveis econòmics

Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)


Sol·licituds - Secretaria general

Instruccions per la baixa en el padró


Sol·licituds - Secretaria general

Manteniment de tercers

Actualitzat a 7 de febrer de 2014