Logo diputación

Llistat definitiu de les ajudes concedides i denegades, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la Guerra d’Ucraïna suposa sobre Pymes, Empreses, Microempreses, Autònoms i professionals de la Vila Joiosa en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, Anualitat 2023

Descripció de l’ajuda: L’Ajuntament de la Vila Joiosa convoca ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la guerra d’Ucraïna està suposant sobre les pimes, micropimes, autònoms i professionals del municipi, davant la pujada dels tipus d’interés, costos d’explotació i pujada de preus. Esta línia d’ajudes per a l’anualitat 2023 ha sigut subvencionada íntegrament per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Termini de presentació de sol·licituds: S’inicia el dia 27 d’octubre de 2023(endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la Província d’Alacant), i finalitza el dia 5 de novembre de 2023 (inclusivament).

Forma de presentació: Per via telemàtica, utilitzant els models normalitzats existents en la web municipal www.villajoyosa.com, a través de la seu electrònica (es requereix signatura electrònica). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l’ací descrit serà no serà admesa.

Import de l’ajuda: L’import màxim per beneficiari que pot atorgar-se és de 8.000 euros. No obstant això, podrà prorratejar-se el crèdit disponible atés el nombre de sol·licituds presentades. Només pot presentar-se una única sol·licitud per persona física o jurídica.

Informació: Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al departament de Comerç de l’Ajuntament través de correu electrònic (comercio@villajoyosa.es) i/o telèfon (número 680 557 302).

Convocatòria: : Resolució d’Alcaldia número 202303947 de 20/10/2023

Requisits (veure convocatòria):

No s’admetran com a justificants de pagament els pagaments en efectiu i els que estiguen abonats fora del període 1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.

No s’admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament ni factures proforma. L’IVA suportat no serà objecte de subvenció per tindre caràcter recuperable.

Documentació requerida:Data de publicació:26 d’Octubre de 2023

ANNEX II-RELACIÓ DE DESPESES


Data de publicació:26 d’Octubre de 2023

ANNEX I- REPRESENTACIÓ


Data de publicació:26 d’Octubre de 2023

SOL·LICITUD (degudament emplenada, signada i a la qual s'adjuntarà la documentació requerida)


Data de publicació:26 d’Octubre de 2023

Fulla manteniment de tercers (degudament emplenada i signada tant per entitat bancària com per sol·licitant; en defecte d'això, s'acompanyarà a la fitxa degudament emplenada certificat d'entitat bancària sobre la titularitat del compte)


Data de publicació:26 d’Octubre de 2023

Resolució Alcaldia subvenció diputació pimes guerra ucranïa