El Ple de la Vila desestima el recurs de reposició presentat a la modificació pressupostària aprovada al setembre

Contra d'aquest acord dos particulars van presentar recurs de reposició per la suposada ‘inadequada gestió en l'afecció del patrimoni municipal de sòl’

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

El Ple municipal de la Vila Joiosa, en sessió extraordinària realitzada hui divendres, ha aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'abstenció de Partit Popular i Ciutadans, desestimar el recurs de reposició presentat per dos particulars contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària 1/2021 acordada pel Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa de 7 de setembre de 2021.

 

L'acord de Ple de 7 de setembre aprovava definitivament la modificació pressupostària per la qual l'Equip de Govern suplementava el pressupost de 2021, que és el pressupost prorrogat de 2020. Així, del romanent de Tresoreria per a despeses generals (RTGG): 15.023.025,74 € es destinaven 14.799.066,50 € a la modificació pressupostària i de les desviacions de finançament acumulades (EFA): 13.010.732,82 es destinen 2.371.656,54 €. Amb aquestes dues quantitats es financen 17.170.723,04 € als quals ascendeixen els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit aprovats pel Ple.

 

Sobre l'acord, els recurrents al·legaven que per a realitzar la modificació pressupostària s'han utilitzat ingressos del romanent de Tresoreria afectats al patrimoni municipal del sòl (PMS) per a despeses que no formen part dels fins d'aquest patrimoni. A més, deien que s'havia desestimat l'al·legació que van presentar durant l'exposició al públic de l'aprovació inicial de la modificació pressupostària basant-se en un informe tècnic del cap d'Urbanisme quan ha d'emetre's un informe jurídic.

 

El Ple municipal, avalat pels informes que desmuntaven d'un en un els arguments exposats en el recurs, ha considerat que, contràriament al que al·leguen els recurrents, les despeses previstes sí que formen part del patrimoni municipal del sòl.

 

D'altra banda, s'ha posat de manifest que contràriament a l'al·legat pels recurrents, en les actuals Llei estatal del sòl i rehabilitació urbana, de 30 d'octubre de 2015, i la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana ja no s'estableix la necessitat de destinar primer els recursos a habitatges subjectes a algun règim de protecció pública i, subsidiàriament, a atendre altres despeses d'utilitat pública o interés social. La normativa vigent estableix una opció, els béns i recursos que integren els patrimonis públics del sòl hauran de ser destinats a aquesta mena d'habitatges de manera que està garantida aquest finançament i podran ser destinats també a altres usos d'interés social… que seran urbanístics, de protecció o millora d'espais naturals o dels béns immobles del patrimoni cultural, o de caràcter socioeconòmic per a atendre les necessitats que requerisca el caràcter integrat d'operacions de regeneració urbana, que poden finançar-se amb aquests o amb altres tipus de recursos. La llei estatal fins i tot permet: excepcionalment els municipis que disposen de patrimoni públic del sòl podran destinar-lo per a reduir el deute comercial i financer de l'Ajuntament sempre que es complisquen determinats requisits (art. 52.5).

 

Respecte que la modificació es basa en un informe del cap d'Urbanisme, que és tècnic, i ha de basar-se en un informe jurídic, es recorda que la Secretaria de l'Ajuntament ha emés la seua conformitat amb tots els informes presentats i des d'aqueix moment, segons la normativa, són inclosos com a informes jurídics en l'expedient.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 12 de Novembre de 2021