Dades per al càlcul

Data d’adquisició del immoble: //
Data de transmissió actual: //
Valor del sòl
% transmés %
Bonificacions en la quota de transmissió sobre l’habitatge habitual del causant

Conceptes a tindre en compte:

 1. • Data d’adquisició del bé o dret pel transmetent (format dd/mm/aaaa):
  Esta data és la de la transmissió immediata anterior del domini o del dret real de gaudiment, o la data en què es va constituir o es va adquirir este. Si el bé o dret es va adquirir en diverses dates, s’emplenaran tantes estimacions com dates d’adquisició i s’atribuiran a cada una d’estes el % del bé o dret adquirit.

 2. •Data de transmissió actual/meritació(format dd/mm/aaaa):
  1. L’impost es merita:

  1. a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort en la data de la transmissió.
  2. b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudiment limitador del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

  2. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió:
  1. a) En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic; quan es tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
  2. b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

 3. •Valor del sòl cadastral i any del valor:
  Si es tracta de solars, de pisos o de locals que tinguen fixat valor cadastral, el valor del sòl consta específicament com a "Valor del sòl" en el rebut de l’IBI de l’any de la transmissió.

  En els supòsits d’expropiació forçosa, es prendrà com a valor cadastral la part del preu just que es fixe per al terreny; però, si fóra inferior al definit als efectes de l’IBI, es prendrà este últim.

  Finalment, en el cas que no es dispose de valor de sòl, no es podrà estimar i haurà de sol·licitar-se a l’Ajuntament la liquidació prèvia.

 4. •Percentatge transmés:
  Identifica la part del bé objecte de transmissió o la part del dret real que es constituïx o es transmet.

 5. •Bonificacions en la quota de transmissió sobre l’habitatge habitual del causant:
  Perquè una persona siga beneficiària de la bonificació haurà de trobar-se empadronat en el municipi durant el mateix període de temps. En cas de tractar-se de diversos beneficiaris, amb solidaritat passiva als efectes de l’impost, n’hi haurà prou amb que només un d’ells estiga empadronat en el municipi durant els dos últims anys, el que haurà d’acreditar-ho per mitjà d’un certificat d’empadronament.

  Pot descarregar l’ordenança des del següent enllaç (Descarregar l’ordenança).