Dept:Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

1.01 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

Data publicació: 10 de Maig de 2017

Data vigència: 11 de Maig de 2017


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.01. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (BOP NÚM. 31, DE 21/01/19)

Data publicació: 21 de Gener de 2019

Data vigència: 01 de Gener de 2019


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.02. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Data publicació: 18 d’Agost de 2018

Data vigència: 18 d’Agost de 2018


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.03. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Data publicació: 19 de Desembre de 2019


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.04 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Data publicació: 16 d’Abril de 2015