Dept:Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.18 ORDENANÇA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN LES VIES PÚBLIQUES REGULADES (Derogada en el BOP ALICANTE NÚM. 60 DE 23/08/13)

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.19 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.2 TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Data publicació: 05 de Febrer de 2014

Data vigència: 06 de Febrer de 2014


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.20 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES D'INTERÉS HISTÒRIC CULTURAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.21 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Data publicació: 19 de Juliol de 2012

Data vigència: 19 de Juliol de 2012