Dept:Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.22 TAXA PER ABOCAMENTS EN L'ABOCADOR MUNICIPAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.23 TAXA PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS DE PERSONAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.25 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA MUNICIPAL D'ARREPLEGA I ACOLLIMENT D'ANIMALS ABANDONATS (BOP NÚM. 249 DE 30/12/14)

Data publicació: 19 de Desembre de 2014

Data vigència: 01 de Gener de 2015


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.26 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB CAIXERS AUTOMÀTICS, AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010