Dept:Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.27 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM (Derogada en el BOP D'ALACANT NÚM. 189 DE 3/10/13)

Data publicació: 19 de Juliol de 2012

Data vigència: 19 de Juliol de 2012

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.28 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES O PRESTADORES DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL (Anul·lada. BOP ALACANT NÚM. 110, DE 12/06/13)

Data publicació: 03 de Novembre de 2010

Data vigència: 17 de Juny de 2010

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.3 TAXA PER RECOLLIDA I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (DEROGADA EN EL BOP D'ALACANT NÚM. 60, DE 23/08/13)

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.4. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.5 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Data publicació: 18 d’Agost de 2018

Data vigència: 18 d’Agost de 2018