Actas del pleno

Apareixen publicades les actes des de l’endemà de la seva aprovació. No contenen dades de caràcter personal. La versió íntegra pot consultar-se en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament en el termini de trenta dies des de la seua aprovació.

A partir del Ple de febrer figuraran les actes del Ple en el marge dret en el banner Plenos i els ordres del dia del mateixos en el tauler d’anuncis.

Ordre del diaSessióActa
2017-01-26 OrdinàriaDescarregar