FALLADA DEL CONCURS D’ORNAMENTACIÓ NADALENCA D’APARADORS, FAÇANES I/O BALCONS

En data 15 de desembre de 2023 s’ha fallat pel Jurat del Concurs d’Ornamentació nadalenca d’aparadors, façanes i/o balcons, pel qual han participat 28 establiments comercials del municipi de la Vila Joiosa i de conformitat amb l’emplene de la convocatòria quan els criteris per a la concessió dels premis vam preveure entre el jurat i la votació popular, els premis establits són els següents i s’atorguen als establiments participants:
Premi al MILLOR APARADOR AMB DECORACIÓ NADALENCA SOSTENIBLE: dotat amb 1.200,00 Euros.: ESTABLIMENT DENOMINAT “EL BASQUET”
Premi al MILLOR APARADOR AMB DECORACIÓ NADALENCA TRADICIONAL: dotat de 800,00 Euros: ESTABLIMENT DENOMINAT “LA TENDETA *DELS *SABORS”
Premi a la MILLOR FAÇANA O BALCÓ AMB DECORACIÓ NADALENCA SOSTENIBLE: dotat de 1.200,00 Euros. ESTABLIMENT DENOMINAT KICKERS”
Premi a la MILLOR FAÇANA O BALCÓ AMB DECORACIÓ NADALENCA TRADICIONAL: dotat de 800,00 Euros: ESTABLIMENT DENOMINAT “COTÓ VESTUARI”.
Agrair la participació dels comerços en este Concurs i moltes felicitats als guanyadors.

L’Ajuntament de la Vila Joiosa, a través de la regidoria de Comerç, convoca el “concurs d’ornamentació nadalenca d’aparadors, façanes i/o balcons 2023”, en el qual podran participar els establiments minoristes comercials, industrials, d’hostaleria, de restauració i relacionats amb l’allotjament de persones de la ciutat, així com tots aquells professionals d’eixos sectors del municipi de la Vila Joiosa que ho desitgen.

Termini de presentació de sol·licituds Des del 14 de novembre de 2023 al 26 de novembre de 2023, tots dos inclusivament. La formulació de sol·licitud de participació en esta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les disposicions de la convocatòria per part dels sol·licitants.

Sol·licitud, forma de presentació i documentació a adjuntar

Sol·licitud: Les sol·licituds hauran de formular-se mitjançant el model normalitzat d’inscripció “Formulari d’inscripció en el Concurs d’ornamentació nadalenca d’aparadors, façanes i/o balcons d’establiments minoristes comercials, industrials, d’hostaleria, de restauració, i relacionats amb l’allotjament de persones, així com de tots aquells professionals d’eixos sectors”, que podrà obtindre’s bé a través de descàrrega des de la web municipal (www.villajoyosa.com) o bé des de l’App “Festiva-La Vila”.

Presentació: La presentació d’este model normalitzat podrà realitzar-se bé a través del correu electrònic comercio@villajoyosa.es, bé de manera presencial en les dependències del Departament de Comerç (Xalet *Centella, C/ Colón, núm. 40, 1a Planta, de dilluns a divendres en horari de *9h. a *14h.) Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l’ací descrit no serà admesa.

Documentació: Els participants en esta convocatòria hauran de remetre, juntament amb la sol·licitud i per correu electrònic a l’adreça electrònica comercio@villajoyosa.es, dues fotografies de l’aparador, façana i/o balcó decorat amb el motiu del concurs, en format *jpg, no acceptant-se imatges que no reunisquen un mínim de qualitat. En el camp “assumpte” d’aquest correu electrònic haurà d’indicar-se el nom de l’establiment concursant.

El termini per a la presentació de les fotografies finalitzarà el dia 10 de desembre de 2023 a les 23.59 h.No seran admesos a concurs aquells participants que no hagen presentat tant la sol·licitud de participació com les dues fotografies del seu establiment en el termini establit.

Condicions i obligacions per a la participació

Temàtica de la decoració dels aparadors exteriors, façanes i/o balcons dels establiments: les decoracions hauran d’estar relacionada amb el Nadal, i hauran de romandre exposades en l’establiment des del dia 8 de desembre de 2023 fins al 7 de gener de 2024, tots dos inclusivament.

Tècniques i elements decoratius: els participants posseeixen total llibertat per a emprar aquelles tècniques i elements decoratius que estimen oportuns (textures, il·luminació, colors, fabricats artesanalment, reciclats, etc.). S’avaluaran amb major puntuació aquelles ornamentacions en les quals s’hagen emprat materials reciclats per a aconseguir una decoració més respectuosa amb el medi ambient i també aquelles que posseïsquen una il·luminació més sostenible.

Premis: S’atorgaran els següents premis:


Jurat: Estarà compost per:

President: Regidor de Comerç i Turisme.

Vocals: Regidor d’Escena Urbana, Regidor de Festes i Regidor de Medi Ambient.

Secretari: Tècnic de Comerç de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, amb veu però sense vot.

El jurat visitarà els establiments participants per a valorar les decoracions realitzades durant els dies 12, 13 i 14 de desembre de 2023.

Criteris de valoració, fallada del concurs i lliurament de premis

Es tindran en compte, d’una banda, les puntuacions que atorgue el jurat i, per una altra, les que atorgue la participació ciutadana de tots els veïns i clients, que podran votar segons les categories que es premien.

Puntuació del jurat: contribuirà en un 60% al total de la puntuació. El jurat visitarà els establiments participants, valorant les decoracions efectuades en les quatre categories existents. La puntuació del jurat es realitzarà sobre un màxim de 15 punts per categoria atesos els criteris establits en la convocatòria, valorant-se positivament aquells que s’utilitzen en l’ornamentació nadalenca, materials reciclats per a aconseguir una decoració més respectuosa amb el medi ambient, i també aquelles que posseïsquen una il·luminació més sostenible.

Votació popular: contribuirà en un 40% del total de la puntuació, i es realitzarà a través de l’app “FESTIVA-LA VILA”, a la qual es podrà accedir mitjançant enllaç a través de la web municipal: www.villajoyosa.com Cada ciutadà podrà emetre un vot per categoria de premi.

La fallada del concurs es realitzarà el 15 de desembre de 2023, i es farà públic el dia 18 de desembre de 2023, a través dels taulons oficials d’anuncis municipals (web municipal), així com també a través de l’app FESTIVA-LA VILA. La fallada serà inapel·lable.

El Departament de Comerç de l’Ajuntament de la Vila Joiosa es posarà en contacte amb els guanyadors perquè aporten la documentació necessària per a l’abonament dels premis als premiats.

Informació: Departament de Comerç de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, a través de correu electrònic (comercio@villajoyosa.es,) i/o telèfon (número 680 557 302).

Convocatoria: Resolució d’Alcaldia número 202304225 de 08/11/2023

Solicitud: Document a descarregar