Que és la violència familiar?

Amb poques paraules podríem definir al maltractament domèstic com els actes i les carències que torben greument les persones, atempten contra la seua integritat corporal, el seu desenvolupament físic, afectiu, emocional, intel·lectual i moral, i les manifestacions del qual són el descuit i/o les lesions d’ordre físic i/o psíquic per un familiar o persona que amb elles convisca.

Tot això són conductes que vénen arreplegades i tipificades en el Codi Penal, de manera que la llei intenta protegir la integritat física i psíquica, i castigar els maltractaments tant d’obra com de paraula, així com la violència habitual dins de la família.

Com podem deduir, la violència dins de la família afecta no només al cònjuge o parella, sinó que també arriba als xiquets i persones d’edat, és a dir, als membres més dèbils que conviuen davall el mateix sostre, fet que ocasiona un aspecte més preocupant: la violència en la llar sol generar xiquets agressius, de fet molts adults violents han crescut en llars assotades per l’abús, discòrdies i maltractaments, per faltar un model propici per a resoldre els conflictes s’alimenta la baixa autoestima i la capacitat d’aprendre a resoldre la vehemència dels seus impulsos de forma creativa, fet que impedeix el desenvolupament de les seues víctimes com a subjectes independents.

Qui exerceix aquest servei?

L’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa, a través del SAF, de la Policia Local de La Vila Joiosa.

La Policia Local tindrà coneixement de l’existència del succés bé a través d’avís telefònic o per agents que estigueren prestant els seus serveis en la zona.

Es tracta d’un procediment iniciat d’ofici o a instància de la víctima, en el qual té competència la Policia Local. Aquesta, una vegada examinats els fets i arreplegades les dades necessàries que es donen en el lloc del fet, realitzarà les diligències oportunes en les seues dependències.

Objectius:

El Servei d’Atenció a la Família té els següents objectius:

Recomanacions: