Pla d’ajust 2012-2023 (10 MB)

PLA D’AJUST REVISAT, elaborat a l’empara de la Resolució, de 13 de maig de 2014, per la qual es dóna compliment a l’acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014(4 MB)