1. EMPRESES QUE INICIEN LA SEUA RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT

Hauran de presentar amb antelació a la remissió de la primera factura:

Declaració d’alta censal de la empresa (model 036 o 037 AEAT)

Fulla de manteniment de tercers per al pagament per transferència de la factura

2. TOTES LES EMPRESES

Hauran d’expedir factura electrònica i remetre-la a través de icona enllaç Face (Punt General d’entrada de Factures Electròniques) .

Posem a la seua disposició una sèrie de documents que li poden ser d’ajuda per a l’expedició de la seua factura electrònica:

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de la Vila Joiosa i dels seus Organismes Autònoms, d’acord amb la seua estructura organitzativa

Reglament sobre la presentació de factures electròniques a l’Ajuntament de la Vila Joiosa (P0313900C) i en els seus organismes autònoms, Fundació Pública Parra-Conca (P5313901J) i Hospital-Asil Santa Marta (P0300046J) , on es regulen els supòsits exclosos d’emetre factura electrònica

Totes les factures hauran de reunir els requisits legals, i a més haurà de constar la referència del document comptable que dona suport pressupostari a la despesa, és a dir, el codi numèric del RC, AD o D, que els serà comunicat per l’òrgan gestor de l’Ajuntament.

Tornar