1. REQUISITS BÀSICS DE LES FACTURES.

2. DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA FACTURA.

Només si és la primera vegada que factura a l’Ajuntament, haurà de presentar juntament amb esta:

 1. PER A TOTS ELS PROVEÏDORS:

  Fulla de manteniment de tercers amb el número de compte corrent

  Haurà de constar el segell del banc per a acreditar que la titularitat del compte corrent correspon a l’emissor de la factura.

  El citat segell podrà ser substituït aportant juntament amb la fitxa manteniment de tercers un certificat de titularitat bancari expedit per l’entitat financera.

  En cas de canvi o cancel·lació del compte corrent hauran de presentar nou manteniment de tercers./p>

 2. PER A TOTS:

  Còpia de l’alta censal d’Hisenda (model 036 o 037 AEAT)

  o Certificat de situació censal expedit per l’AEAT

3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES FACTURES.

Les factures i documentació adjunta podrà presentar-se per qualsevol de les següents vies:

No poden contractar servicis, subministraments o obres amb les Administracions Públiques les empreses sense personalitat jurídica (comunitats de béns CB i societats civils SC no inscrites en el Registre Mercantil), que han de complir l’article 65 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

 1. PLATAFORMA FACE (per a factures electròniques)

  Punt General d’Entrada de Factures Electrónicas de la Administración de l’Estat, FACe

  Esta forma de presentació serà l’única admissible per a factures l’import de les quals siga superior a 5.000,00 euros i es tracte de subjectes obligats a emetre factura electrònica de conformitat amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic:

  1. Societats anònimes.
  2. Societats de responsabilitat limitada.
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquen de nacionalitat espanyola.
  4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que establix la normativa tributària.
  5. Unions temporals d’empreses
  6. Agrupació d’interés econòmic, Agrupació d’interés econòmic europea, Fons de pensions, Fons de capital de risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.
 2. PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT (es requerix certificat electrònic)

  Seu electrònica de l’Ajuntament de la Vila Joiosa

  Utilitzant qualsevol dels següents tràmits: Instància General o Aportació de documentació a l’Ajuntament.

  Haurà de realitzar tants tràmits de presentació com nombres de factures vagen a presentar.

 3. DE MANERA PRESENCIAL EN LES DEPENDÈNCIES DEL DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ SITUADES AL CARRER HERNÁN CORTÉS Nº 2

  Horari d’hivern (del 16/09 al 15/06): de 8.30 a 14.00 h

  Horari d’estiu (del 16/06 al 15/09) de 8.30 h. a 13.30 h.

ADVERTIMENT: No serà admissible com a forma de presentació de les factures la remissió de la mateixa per correu electrònic.

Tornar